آمبولانس ویژه حمل بیمار
1398/1/20    
بازدید: 2143
با بهره مندي از اينگونه آمبولانس ها ميتوانيم كليه سرويس ها و تجهيزات مراقبت هاي ويژه را براي حمايت از بيماران يا مصدومين مورد استفاده قرار دهيم.تنها تفاوتي كه بين آمبولانس هاي I.C.U با كابين بزرگ و كوچك وجود دارد اين است كه برخي از لوازم و تجهيزات از انواع كوچك تر و كم حجم تر انتخاب گرديده و برخي از امكانات مانند تانك هاي اكسيژن نيز با حجم كمتر در اينگونه آمبولانس ها نصب گرديده اند.
از نظر كيفيت تجهيزات يا سطح خدمات هيچ فرقي بين آمبولانس هاي I.C.U. با كابين بزرگ و كوچك وجود ندارد ولي معمولا آمبولانس هاي كابين كوچك براي ماموريت هاي شهري در نظر گرفته مي شوند تا با تكيه بر ابعاد آمبولانس بتوانيم خدمات خود را با سرعت بيشتري در اختيار بيماران يا مصدومين قرار دهيم