آمبولانس

آمبولانس

تامین آمبولانسهای تیپ A ,B ,C

شرکت کاوش امداد اکسین با مجوازات اخذ شده از وزارت بهداشت و درمان ،سازمان استاندارد ملی ،وزارت صنعت و معدن
درخصوص تجهیزات آمبولانس و خودروهای امداد نجات در سرار ایران 
 A , B , C آمادگی تجهیز انواع شاسی های آمبولانس در تیپ های 
و همچنین آمادگی اسقرار خودروهای آمبولانس اعم از ون آمبولانسی ، آمبولانس کمکدار با نیروهای 
راننده و بهیار درخواستی آن شرکت اعلام مینماید

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر